Visie Type Basisaanbod

Missie

We bieden kwaliteitsvol onderwijs waarbij het sociaal-emotioneel welbevinden van elke leerling voor ons prioritair is.
Gelijktijdig streven we ernaar om hun ontwikkelingsmogelijkheden maximaal te ontplooien.
Onze uiteindelijke doelstelling voor elke leerling is een terugkeer naar het gewoon onderwijs realiseerbaar maken.

Waarden

Samenwerken

Binnen het team en naar de leerlingen en de ouders toe achten we samenwerking belangrijk. We streven als team dezelfde doelen na en wisselen onze ervaringen uit.

Concreet

 • tweewekelijks, indien nodig wekelijks, wordt er tijdens het typeoverleg nagedacht over onze concrete werking in de klassen basisaanbod. Steeds is er ook ruimte om agendapunten op schoolniveau of de dagelijkse gang van zaken te bespreken.
 • op vlak van rekenen werken we met niveaugroepen. Er wordt klasdoorbrekend gewerkt en alzo realiseren we een constante samenwerking tussen de leerkrachten.
 • er is eveneens een nauwe samenwerking met de paramedici op school om de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren. Zij zijn vaste waarden binnen de klassenraden.
 • binnen de klaswerking kiezen we voor werkvormen waarin samenwerking centraal staat zoals duowerk, groepswerk, hoekenwerk… .
 • samenwerking met ouders vinden we zeer belangrijk en daarom streven we ernaar  om zo laagdrempelig mogelijk te werken. Om dit te realiseren organiseren we trimestriële oudercontacten. Indien wenselijk contacteren we de ouders ook via andere kanalen vb aan de schoolpoort,  de agenda, de volgkaart, telefonisch, extra georganiseerde contactmomenten doorheen het schooljaar, infoavond…

Leerplezier

We het vinden het stimuleren van leerplezier bij de leerlingen belangrijk, als team willen we dit ook uitstralen naar onze klas en school toe.

Concreet

 • we gaan op zoek naar de talenten van de kinderen. We houden rekening met hun interesses en betrekken hun talenten binnen onze dagelijkse klaswerking. Dit doen we onder andere via de eilanden van de Talentenarchipel.
 • we gebruiken concrete, kindvriendelijke materialen om leerplezier uit te lokken.
 • we werken op het niveau van de leerling. Hierdoor kan de leerling terug succeservaringen opdoen en wordt het zelfvertrouwen en de zin in leren opnieuw gestimuleerd.
 • als leerkrachten staan we enthousiast voor de klas, breiden we onze kennis uit en volgen we de nodige bijscholingen om op de hoogte te blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.

Betrokkenheid

We zien betrokkenheid als een voorwaarde om het leerproces bij leerlingen op gang te krijgen. Leerlingen die zich betrokken voelen, onthouden beter, voelen zich beter en komen dan tot betere leerprestaties.

Concreet

 • als leerkracht stimuleren we elke leerling om mee te doen en betrekken we hen in ons eigen enthousiasme. Om dit te realiseren vinden we het belangrijk dat we ons aanpassen aan de mogelijkheden van onze leerlingen. De beginsituatie van elke leerling is hiervoor van cruciaal belang.
 • we tonen interesse in de leefwereld van onze leerlingen, hebben aandacht voor de thuissituatie en streven ernaar om een vertrouwensband met hen te kunnen opbouwen. We geven steun aan diegenen die het moeilijker hebben. De klasleerkracht plant in het begin van het schooljaar een huisbezoek bij de ouders van alle leerlingen die het wenselijk vinden.
 • naar leerlingen toe vinden we het belangrijk dat zij zich ook verbonden voelen met hun klasomgeving.
 • de leerlingen tonen interesse in wat de leerkracht vertelt en luisteren ook naar wat klasgenoten vertellen. We tonen respect voor elkaar.

Positief kritisch

Op een constructieve manier leren we onze mening te verwoorden.  Hierbij stimuleren we ook onze leerlingen om met een positief kritische blik naar elkaar en de wereld te kijken.

Concreet

 • binnen ons team werken we aan het geven van voldoende veiligheid en vertrouwen om een eigen standpunt in te nemen, zodat we onze mening aan elkaar op een passende manier kunnen vertellen of ons eigen ongelijk kunnen toegeven.
 • we durven onze eigen manier van werken in vraag te stellen en deze bij te sturen.
 • naar onze leerlingen toe besteden we veel aandacht om opmerkingen te leren aanvaarden en hoe hierop op een positieve manier reageren.
 • we leren leerlingen zichzelf te evalueren en bieden hen ondersteuning om zichzelf bij te sturen.
 • we creëren een veilige klasomgeving waarin uitgedragen wordt dat fouten maken mag.

Resultaat

WELBEVINDEN

 

ZELFREDZAAMHEID

DIFFERENTIËREN

EXPERTISE

 

TOEKOMST

BSBOGO De Bloesem
Halmaalweg 31
3800 Sint-Truiden
t. 011 67 25 55
e. directie@debloesem.be